Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van Eudin B.V. handelende onder de handelsnaam Alphalady Cosmetics.

 

 1. DEFINITIES

1.1 Onder Leverancier wordt in deze voorwaarden verstaan Eudin B.V.

1.2 Onder Afnemer wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever of koper die met de leverancier een overeenkomst aangaat of wil aangaan of, aan of voor wie de leverancier een aanbieding doet of een levering of prestatie verricht. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op partijen handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.3 Onder overeenkomst wordt verstaan een (schriftelijke) overeenkomst tussen Eudin B.V. en een Afnemer.

 

 1. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, opdrachtbevestigingen en leveringen van Leverancier.

2.2 De algemene voorwaarden van Afnemer zijn in geen geval van toepassing op de overeenkomsten tussen Leverancier en Afnemer. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 3 BW Burgerlijk wetboek is EudinB.V. niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële Afnemer voorkomende afwijkingen van EudinB.V. haar aanbod.

2.3 De tussen partijen overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

2.4 Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

2.5 De algemene leverings- en verkoopvoorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden en gelden onder voorbehoud van druk- en typfouten.

 

 1. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN

3.1 Alle aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend, ook als deze een termijn voor aanvaardingen bevatten. Afbeeldingen, kleuren, tekeningen en vermeldingen van maten zijn slechts indicaties. Leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen.

3.2 Een overeenkomst tussen Leverancier en de Afnemer komt tot stand nadat Leverancier de bestelling van Afnemer schriftelijk heeft bevestigd. Leverancier is gerechtigd om bestellingen te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Wijzigingen van de overeenkomst kan slechts indien partijen dit schriftelijke overeenkomen.

3.3 Afnemer garandeert dat de aan Leverancier verstrekte gegevens juist zijn.

3.4 Annulering of wijziging van de order is slechts mogelijk na schriftelijke instemming van de Leverancier.

3.5 Afnemer is in geval van annulering of wijziging van de order na het tot stand komen van een overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer door Leverancier te bepalen annuleringskosten verschuldigd. Deze annuleringskosten bestaan uit alle door Leverancier met het oog op de uitvoering van de order redelijkerwijs gemaakte kosten, winstderving en overige schade.

3.6 Annulering of wijzigingen van de order is in ieder geval niet meer mogelijk in de periode van 14 dagen voorafgaande aan de leveringsdatum. In dat geval zal altijd de volledige hoofdsom, te vermeerderen met BTW verschuldigd zijn.

3.7 EudinB.V. is gerechtigd bij of na het aangaan van een overeenkomst, alvorens te presteren, van de Afnemer te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst worden voldaan.

3.8 De Afnemer is – behoudens het herroepingsrecht (vgl. art. 4.1 van deze voorwaarden) – niet gerechtigd de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, tenzij EudinB.V. tekort schiet in haar verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst.

 

 1. KOOP OP AFSTAND

4.1 In afwijking van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, kan de Afnemer indien en voor zover deze partij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en er sprake is van koop op afstand, als bedoeld in artikel 6:230o BW Burgerlijk Wetboek, de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van veertien (14) dagen is verstreken, na:

 • de dag waarop deze consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen; of
 • de dag waarop deze consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zaak heeft ontvangen, indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere zaken heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd.

4.2 Deze Afnemer heeft geen recht van ontbinding bij:

de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

4.3 Ingeval van rechtsgeldige ontbinding vergoedt de Leverancier alle ontvangen bedragen en de leveringskosten. De Afnemer zal de kosten moeten dragen voor het terugzenden van de zaken in geval van uitoefening van het recht van ontbinding.

4.4 De ontbinding dient te allen tijde schriftelijk te geschieden (per e-mail, brief of fax).

 

 

 1. PRIJZEN

5.1 Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.

5.2 De door Leverancier genoemde prijzen zijn in Euro’s, dan wel indien dit separaat staat aangegeven in andere valuta en exclusief BTW, invoerrechten, bij in of uitvoer verschuldigde heffingen of belastingen, administratie, verzend en verzekeringskosten.

5.3 Indien na het sluiten van de overeenkomst verhoging van prijsbepalende factoren, zoals maar niet beperkt tot grondstoffen, materialen, onderdelen, energieprijzen, vervoerskosten, invoerrechten, salarissen of sociale lasten, optreedt, is Leverancier gerechtigd die kostprijsverhogende factoren door te berekenen aan Afnemer.

 

 1. LEVERTIJD

6.1 De door Leverancier opgegeven levertijden gelden nimmer als fatale termijnen. Overschrijdingen van de levertermijn brengt geen aansprakelijkheid van Leverancier met zich mee en geeft Afnemer niet het recht de order te annuleren of de ontvangst of de betaling van de producten te weigeren. Afnemer vrijwaart Leverancier van eventuele aanspraken van derden ter zake niet tijdig leveren door leverancier.

 

 1. VERZENDING

7.1 Levering geschiedt af magazijn/ af fabriek en alleen franco indien door leverancier aangegeven.

7.2 Bij levering controleert de Afnemer de geleverde Producten. Manco’s, beschadigingen of andere tekortkomingen dienen door de Afnemer bij levering te worden gemeld, bij gebreke waarvan de Producten geacht worden in goede staat te zijn afgeleverd.
7.3 Ingeval Leverancier op verzoek van en namens Afnemer voor zending zorgdraagt, staat de wijze van verzending en de verzendroute ter keuze Leverancier. Leverancier is in dit geval niet aansprakelijk voor schadeveroorzakende gebeurtenissen, van welke aard dan ook, die tijdens of in verband met de verzending plaatsvinden, tenzij er aan de zijde van Leverancier sprake is van opzet of grove schuld.

7.4 Leverancier is bevoegd in gedeelten de goederen te leveren. Deelleveringen kunnen afzonderlijk aan Afnemer worden gefactureerd.

7.5 Indien tussen partijen is overeengekomen dat door Leverancier op zaken en verpakkingen labels, etiketten en dergelijke aangebracht zullen worden, dient Afnemer ervoor zorg te dragen dat deze labels/etiketten en dergelijke uiterlijk binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst in het bezit van de Leverancier worden gesteld. Indien Afnemer daarvoor niet voor tijdige toelevering van labels etiketten en dergelijke zorgdraagt, heeft Leverancier het recht om de zaken zonder labels, etiketten en dergelijke aan Afnemer te leveren, zonder dat dit leidt tot enige gehoudenheid van Leverancier tot voldoening van enige (schade)vergoeding.

7.6 Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Leverancier deze bij hem aflevert of doet afleveren dan wel op het moment dat de zaken aan hem ter beschikking

worden gesteld.

7.7 Indien Afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is de Leverancier gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Afnemer of de overeenkomst, dan wel het onuitgevoerde deel ervan, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling is vereist te ontbinden, een en ander onverminderd het recht van Leverancier op schadevergoeding.

7.8 Afnemer staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming c.q. losplaats. Indien niet aan deze bepaling is voldaan, zijn de kosten voor het verrichten van (extra) werkzaamheden om tot levering over te kunnen gaan voor rekening van Afnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

 1. PRIVACY EN DERDEN

8.1 Ter uitvoering van de met Afnemer gesloten overeenkomst, is het voor EudinB.V. noodzakelijk bepaalde persoonsgegevens van Afnemer te verwerken en/of verstrekken aan derden. De gegevens zullen – behoudens een wettelijke plicht – slechts worden verstrekt aan een derde wanneer EudinB.V. daartoe een verwerkersovereenkomst heeft gesloten.

8.2. Afnemer vrijwaart EudinB.V. voor elke schade die Afnemer lijdt doordat deze derde zijn verplichtingen uit hoofde van de verwerkersovereenkomst heeft geschonden.

8.3. De rechten van Afnemer ter zake voornoemde verwerking van haar gegevens zijn terug te vinden in de bijgevoegde privacyverklaring, welke klant voor de totstandkoming van de overeenkomst diende te accepteren.

8.4 Voor zover de door de Afnemer verstrekte gegevens persoonsgegevens van een derde betreffen, verklaart de Afnemer dat zij hiertoe gerechtigd is. Het is aan de Afnemer hiertoe een verwerkersovereenkomst aan te gaan. Afnemer vrijwaart EudinB.V. voor mogelijke schade, in welke vorm dan ook, die derden lijden ten gevolge van deze verwerking, behoudens opzet dan wel bewuste roekeloosheid door EudinB.V.

 

 1. BETALING

9.1 Voorschotfacturen worden, zonder enige korting op de door leverancier op de voorschotfactuur aangegeven bankrekening, bij opdracht voldaan tenzij anders is overeengekomen. Afnemer dient van de overige facturen binnen 14 dagen na de factuurdatum het factuurbedrag zonder enige korting op de door leverancier op de factuur aangegeven bankrekening te voldoen.

9.2 Door het enkel verstrijken van de betalingstermijn is Afnemer rechtswege – derhalve zonder de verzending van een ingebrekestelling – in verzuim en rente verschuldigd gelijk aan 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. Afnemer zal vanaf de dag dat zijn verzuim is ingetreden alle door de Leverancier gemaakte kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijke, ten lasten komen.

9.3 Leverancier is gerechtigd om directe betaling te verlangen dan wel te verlangen dat Afnemer zekerheid stelt voor de betaling of een door Leverancier te bepalen gedeelte van koopprijs voldoet voordat Leverancier het desbetreffende product levert.

 

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1 Zolang Afnemer leverancier niet volledig betaald heeft, waaronder begrepen maar niet beperkt tot betaling van alle facturen, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, vergoedingen van alle kosten en rente, alsmede schadevorderingen wegens tekortkoming in de nakoming door Afnemer, behoudt Leverancier zich de eigendom voor van de door haar aan Afnemer geleverde producten.

10.2 Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Leverancier te bewaren en deze te verzekeren tegen risico als brand, ontploffing, schade en diefstal.

10.3 Zodra Afnemer Leverancier volledig betaald heeft gaat de eigendom van het product over op Afnemer. Het staat Afnemer niet vrij om voordien zonder schriftelijke toestemming van Leverancier de producten te bezwaren, te verhuren, in bergruil af te staan of buiten zijn verblijf te verplaatsen. Afnemer is slechts met instemming van EudinB.V. gerechtigd de producten, waarvan Leverancier eigenaar is, aan derden te verkopen of te leveren.

10.4 Indien Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er bij Leverancier gegronde vrees

bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Leverancier gerechtigd om de afgeleverde producten bij Afnemer weg te doen halen. Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen. Afnemer verleent nu reeds onherroepelijke machtiging aan Leverancier, dat zij of door haar aan te wijzen personen, de plaats waar de producten zich bevinden, mogen betreden, teneinde de producten mee te nemen. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening en risico van Afnemer.

10.5 Afnemer is verplicht EudinB.V. terstond schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op goederen en/of producten waarop een eigendomsvoorbehoud van EudinB.V. rust.

 

 1. RECLAMES

11.1 Afnemer dient na ontvangst van het product van Leverancier dit product meteen te inspecteren. Klachten met betrekking tot de door Leverancier geleverde producten moeten bij Leverancier zeven (7) dagen na ontvangst van goederen schriftelijk met een

nauwkeurige omschrijving van de klacht bij Leverancier worden ingediend op straffe van verval van alle aansprakelijkheid van Leverancier. Klachten ten aanzien van deelleveringen mogen niet worden uitgesteld totdat alle overeengekomen producten zijn geleverd.

11.2 Het staat Afnemer niet vrij een product te retourneren, voordat Leverancier daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Acceptatie van retourzendingen mag door Afnemer nimmer als erkenning door Leverancier van gebreken in het geleverde dan wel als erkenning van aansprakelijkheid worden beschouwd. De kosten van retourneren zijn voor de Afnemer en de producten blijven zijn risico.

11.3 Indien een klacht wordt erkend, dan heeft Leverancier de keuze om de geleverde zaken te repareren, te vervangen of het factuurbedrag te crediteren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

11.4 Gebruikte cosmetica die zullen worden teruggenomen door Afnemer worden door Afnemer verzameld en worden op een door de Leverancier te bepalen tijdstip en wijze retour genomen. Vergoedingen middels creditering vindt plaats zodra Leverancier de klacht – naar haar volledige eenzijdig oordeel – gegrond acht.

11.5 Gebruikte cosmetica ouder dan 6 maanden na factuurdatum worden niet meer door Eudin B.V. in behandeling genomen.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Daargelaten gevallen van opzet of grove schuld van de zijde van Leverancier, is Leverancier niet aansprakelijk voor enige schade van Afnemer of derden.

12.2 Aansprakelijkheid van Leverancier jegens Afnemer is in elk geval per gebeurtenis beperkt tot het laagste bedrag van ofwel de betreffende contractsom (factuurbedrag exclusief omzetbelasting) ofwel het bedrag dat Leverancier ten zake van zijn verzekeraar

ontvangt.

12.3 Leverancier is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade van Afnemer zoals gevolgschades en gederfde winst.

12.4 Afnemer is gehouden Leverancier te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van aanspraken tot schadevergoeding, welke derden ten laste van Leverancier geldend mochten maken, indien de schade van derden is veroorzaakt door schending van octrooien en/of auteursrechten, door gebruik van tekeningen, gegevens, modellen,

materialen of onderdelen, dan wel door toepassingen van werkwijze, welke aan Leverancier door of vanwege Afnemer ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt of voorgeschreven.

 

 1. OPSCHORTING EN ONTBINDING

13.1 Indien Afnemer enige voor hem uit een overeenkomst met Leverancier voortvloeiende verplichting niet tijdig of behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of akkoord aanbiedt, is Afnemer van rechtswege in verzuim. Leverancier is in voornoemde gevallen gerechtigd om hetzij het uitvoeren van de overeenkomst op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden (en het door haar geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te vorderen) – zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist – en betaling van het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen en voor verdere levering vooruitbetaling te eisen. Het voorgaande laat onverlet het recht van Leverancier om vergoedingen van haar schade te vorderen.

13.2 In de in lid 1 van dit artikel bedoelde gevallen worden de vorderingen van leverancier op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

 

 1. OVERMACHT

14.1 In geval van overmacht heeft Leverancier het recht nakoming van al haar verplichtingen jegens Afnemer op te schorten en alle overeenkomsten met Afnemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden met behoud van het recht op betaling van de reeds verrichte werkzaamheden en de gemaakte kosten en zonder behouden te zijn enige boete of schadevergoeding te betalen.

14.2 Onder overmacht in deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke van de wil van Eudin B.V. onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, mobilisatie, binnenlandse en buitenlandse onrusten, overheidsmaatregelen, staking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, natuurverschijnselen, brand, en andere ernstige storingen in het bedrijf van Eudin B.V. of diens leveranciers of derden die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.

 

 1. GARANTIE

15.1 De Leverancier staat in voor de degelijkheid van de door haar geleverde zaken en de daarvoor gebruikte materialen. Indien er sprake is van zaken welke geheel dan wel gedeeltelijk vervaardigd zijn uit natuurproducten kan er sprake zijn van afwijking van monsters. Voor zover daarbij sprake is van een binnen de branche gebruikelijke afwijking geeft zulks aan Afnemer geen aanspraak op retournering van de zaken dan wel op enige

(schade)vergoeding. Voorts staat Leverancier uitsluitend in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken en de daarvoor gebruikte materialen indien deze zaken worden gebruikt op normale, zorgvuldige wijze en overeenkomstig de voorschriften van de Leverancier en de daarvoor gebruikte materialen, alsmede voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd. Leverancier stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en/of verzenden.

15.2 Op garantie kan geen aanspraak worden gemaakt wanneer afnemer in gebreke blijft en niet aan zijn verplichtingen voldoet.

15.3 In geval van vervanging of vergoeding wordt rekening gehouden met het gebruik dat inmiddels van het geleverde is gemaakt.

 

 1. VERJARING

16.1 Voor de Afnemer verjaren alle rechtsvordering uit hoofde van de overeenkomst door verloop van in ieder geval zes (6) maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de vordering opeisbaar is geworden.

 

 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

17.1 De rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteurs- model en merkenrechten, met betrekking tot de producten van Leverancier mogen alleen met schriftelijke toestemming van Leverancier worden gebruikt ten behoeve van promotie- en/of publicatiedoeleinden, een en ander in de meest ruime zin des woords.

17.2 Afnemer is gehouden, zodra hij kennis neemt van het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van Leverancier door derden, de Leverancier daarvan terstond in kennis te stellen.

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT

18.1 Op alle overeenkomsten is uitsluiten Nederlands recht van toepassing.

18.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de Leverancier.

 

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze algemene voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op:

 

Eudin B.V.

Burgemeester de Kievietstraat 14A

1111GN Diemen

Nederland

 

e-mail: info@alphalady.nl

KVKnr. 74817647

BTWnr. NL860037861B01